Zoek
Sluit dit zoekvak.

Servicevoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor e-bikes & mountainbikes

1. totstandkoming van de overeenkomst
De huurovereenkomst wordt gesloten tussen de klant die reserveert (hierna te noemen de huurder) en de fietsverhuurder Bike-Klante, Klante GbR, Am Waltenberg 46, 59955 Winterberg (hierna te noemen de verhuurder) van wie de uitrusting wordt gehuurd. De verhuur vindt uitsluitend plaats onder de volgende voorwaarden:

2. annuleringsvoorwaarden / annulering
Annulering van de boeking is alleen mogelijk door ziekte, ongeval of andere ernstige redenen (bijv. overlijden van naaste familieleden of begeleidende familieleden). In dit geval worden annuleringskosten van € 10 per persoon per dag in rekening gebracht. De verhuurder dient schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van de opzegging. Er wordt geen restitutie van huurkosten verleend als de apparatuur te laat door de huurder wordt ontvangen of om een andere reden helemaal niet kan worden ontvangen. Hetzelfde geldt als Huurder de e-bike en/of beschermingsmiddelen voortijdig terugbrengt naar Verhuurder. Ongunstige weersomstandigheden of andere belemmeringen waarover verhuurder geen controle heeft, geven geen recht op annulering van de boeking. Bij letsel of ziekte van de huurder tijdens de huurperiode geldt de volgende regeling op vertoon van een medische verklaring: a) Restitutie van de huurprijs is alleen mogelijk als het gehuurde materiaal direct na het ontstaan van het letsel of de ziekte wordt ingeleverd bij de verhuurder b) Is punt a) is voldaan, wordt de te veel betaalde huur terugbetaald vanaf de datum van afgifte van de medische verklaring. Zonder medisch attest is er geen terugbetaling mogelijk. c) Zodra de verhuurder op de hoogte is van een zaak en punt een) en b) zijn vervuld, zal deze laatste de reeds betaalde huur onmiddellijk overmaken.

3. ophalen en terugbrengen van de uitrusting
De huurder moet een officieel identiteitsbewijs met foto kunnen tonen (bijv. paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) bij de verhuurwinkel. Hij/zij stemt ermee in dat een kopie van dit document wordt gemaakt. De gehuurde sportuitrusting moet op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode voor sluitingstijd worden ingeleverd. Bij een langere gebruiksperiode wordt het verschil tussen de daadwerkelijk gebruikte huurperiode en de gereserveerde of betaalde huurperiode berekend volgens de gebruikelijke lokale huurvoorwaarden en ter plaatse betaald.

4. omruilen
De gehuurde sportuitrusting kan op elk moment omgeruild worden. Bij gebruik van sportartikelen uit een hogere categorie dient de toeslag conform de prijslijst te worden betaald. Bij wijziging naar een lagere categorie wordt geen geld terugbetaald.

5. Gebruik
De huurder is volledig verantwoordelijk voor de gehuurde uitrusting en zal deze uitsluitend met zorg gebruiken in overeenstemming met de functie en gebruiksvoorwaarden ervan. Aan het begin krijgt de huurder instructie over de juiste omgang met de fiets, waarna de e-bike pas wordt overgedragen als er geen vragen meer zijn. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat de huurder akkoord met het professioneel aanpassen van de zadelhoogte, remmen en geometrie van de fiets, in overeenstemming met de persoonlijke gegevens.De huurder moet alle defecten en schade aan het materiaal onmiddellijk melden aan de verhuurder. Als een dergelijke kennisgeving niet wordt gedaan, is de Huurder aansprakelijk voor alle verdere kosten die voortvloeien uit het verzuim van de kennisgeving, in het bijzonder persoonlijk letsel en materiële schade aan derden. Als de sportuitrusting bij de verhuur al defect is, kan de verhuurwinkel – als hij het defect niet kan verhelpen – de sportuitrusting omruilen of het contract opzeggen. De sportuitrusting mag niet aan derden worden doorgegeven. Door de check-in ticket te ondertekenen, bevestigt de huurder de juistheid van zijn/haar persoonlijke gegevens, de aanvaarding van de algemene huurvoorwaarden en de perfecte staat van het huurobject. Het uitgeleende object is niet verzekerd. De Huurder moet ervoor zorgen dat de fiets zodanig wordt gestald dat hij niet kan worden verwisseld, beschadigd of gestolen. Tijdens de nacht moet de fiets worden gestald in een afgesloten ruimte van de accommodatie, in het fietsdepot van de verhuurder of in een afgesloten motorvoertuig.

6. verlies
In het geval van diefstal of een ongeval moet de Huurder dit binnen 24 uur melden bij de relevante beveiligingsinstantie en dit melden aan het Verhuurbedrijf. OPMERKING: Particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen bevatten vaak een “zorgclausule”. Aansprakelijkheidsclaims voor schade aan eigendommen van derden die polishouders hebben gehuurd, geleased of geleend, zijn uitgesloten. Bij diefstal, breuk of beschadiging door oneigenlijk gebruik is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde of de reparatiekosten.Als de gehuurde fiets zonder goede reden niet op tijd wordt ingeleverd, moet de huurder rekening houden met aangifte wegens diefstal of verduistering.

7 Gegevensbescherming
Persoonlijke gegevens die u op deze website invult, worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het afgesloten contract, in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese regelgeving (gegevensbescherming). De verhuurder zal uw gegevens in ieder geval vertrouwelijk behandelen en niet verkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan derden.

8. toestemming
Door ondertekening van deze Algemene huurvoorwaarden bevestigt de Huurder uitdrukkelijk dat hij/zij de bovenstaande informatie heeft ontvangen en er kennis van heeft genomen. De huurder geeft dus zijn toestemming voor de verwerking, met inbegrip van de overdracht en verwerking van zijn gegevens door de verhuurder in het kader van de genoemde informatie, met betrekking tot het daarin opgenomen doel. Het contract wordt volledig geldig na ondertekening. Het contract is niet overdraagbaar aan andere personen.

9. bevoegde rechtbank
Voor alle juridische geschillen in verband met of met betrekking tot boekingen bij de verhuurder is uitsluitend Duits recht van toepassing en zijn uitsluitend de nationale rechtbanken in Duitsland bevoegd. Elke aansprakelijkheid van de verhuurder buiten de reservering wordt geacht te zijn uitgesloten. De bevoegde rechtbank is Medebach.